Pirkimo ir grąžinimo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – MB „Di Lodi“ iprocess.lt

1.2. Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis prekes pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis), juridinis asmuo, ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas.

1.3. Sutartis – Pirkimo-Pardavimo metu sudaroma sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.4. Taisyklės – Pirkimo ir grąžinimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.5. Užsakymas – prekių sąrašas, kurį perka Pirkėjas.

2. Bendrosios nuostatos

Planuojant laiką, atsiranda pasitikėjimas savo veiksmais ir veikla. Mes drąsiau ir užtikrintai einame pirmyn link savo tikslo. Atsiranda komfortas esama situacija, pradedame mąstyti racionaliai, užplūsta vis daugiau teigiamų emocijų. Atsiranda aiški sistema, kaip turiu pasiekti savo tikslą ir kaip suspėti atlikti visas užduotis. Taip gyvenimas tampa lengvesnis, atsiranda laiko džiaugtis akimirkomis, sumažinamas nerimas ir baimė.

Taip pat planavimas tampa nauju įpročiu. Kas prieš tai atrodė sudėtinga ir neįmanoma, dabar lengvai pasiekiama. Laiko planavimas pradeda teikti džiaugsmą, bet dar didesnį džiaugsmą ir malonumą teikia progreso stebėjimas ir judėjimas tikslo link.

2.1. Šios Taisyklės, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės, pareigos, prekių įsigijimo Elektroninėje parduotuvėje, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu susijusios nuostatos perkant prekes iš Pardavėjo.

2.2. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Pardavėjui privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtina tai padaręs, kai pateikia reikiamus duomenis Sutarčiai sudaryti ir Užsakymui pristatyti.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos ir pateikus grąžinimo priežastį. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. Tuo atveju, jei prekė neatitinka šio reikalavimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę.

3.3. Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 14 dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui pateikti Pardavėjui prašymą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju el. pašto adresu nurodydamas vardą, pavardę, prekės grąžinimo priežastį ir turi teisę reikalauti:

– pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

– sumažinti prekės kainą;

– sugrąžinti sumokėtą kainą.

3.4. Sumokėti pinigai grąžinami tokiu pačiu mokėjimo būdu, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, grąžinant lėšas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

3.5. Pirkėjas privalo nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikė Pardavėjui prašymą dėl prekių pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo, išsiųsti prekes atgal Pardavėjui.

3.6. Pardavėjas turi teisę nevykdyti pinigų grąžinimo procedūros tol, kol negaus grąžinamos prekės arba įrodymo, kad Pirkėjas išsiuntė grąžinamą prekę.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.

4.3. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.

4.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 9 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

7.3. Priekių pristatymas yra nemokamas, išskyrus prekių pristatymui į Kuršių Nerijos regioną taikomas papildomas mokestis.

7.4. Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.

7.5. Įprastai prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose.

7.6. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo tos dienos, kurią prekes gavote, prieš tai informuojant apie grąžinimo priežastį el. paštu. Jeigu grąžinimo laikotarpio pabaiga sutampa su nedarbo diena, jis pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos.

8.2. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.3. Pinigai už prekes bus grąžinti Pirkėjui per 14 dienų nuo pareiškimo apie pirkinio atsisakymą, tačiau pinigų grąžinimas gali būti uždelsiamas negavus grąžinamų prekių arba įrodymo, kad jos išsiųstos.

8.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles, kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, apie tai paskelbiant Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. Perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

10.4. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

10.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Įveskite paieškos užklausą ir spauskite Enter

Krepšelis